Jumat, 15 Juli 2022

CONTOH RANCANGAN PROYEK PROFIL PELAJAR PANCASILA DI SEKOLAH

Modul 1.3 kegiatan pelatihan guru penggerak telah dijabarkan bagaimana sebenarnya profil pelajar pancasila di sekolah. Saya mengutipnya secara ringkas yani :

Profil Pelajar Pancasila tersebut pun dihidupi oleh para pendidik sebagai model mental mereka. Profil Pelajar Pancasila mengandung enam dimensi yang kesemuanya berakar pada falsafah Pancasila: (1) Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia; (2) Mandiri; (3) Bergotong-royong; (4) Berkebinekaan global; (5) Bernalar kritis; (6) Kreatif.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, dimana Pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang “beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kedua semangat ini yang kemudian memunculkan sebuah pedoman, sebuah penunjuk arah yang konsisten, dalam pendidikan di Indonesia.

SMPN 17 Kendari telah mengadakan kegiatan IHT Merdeka Belajar. Saya pun mengusulkan salah satu contoh bentuk kegiatannya. Rancangan tersebut dapat dilihat pada link berikut.

Contoh bentuk Proyek Profil Pelajar Pancasila di Sekolah Silahkan klik.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar